UKS DRAGON - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Ostatnie spotkanie

UKS DRAGON (2001/2002)MKS Makowianka Maków Maz.
UKS DRAGON (2001/2002) 3:1 MKS Makowianka Maków Maz.
2016-11-11, 11:00:00
Warszawa, ul. Potocka 1
galeria »   relacja »

Wyniki

Ostatnia kolejka 14
AP Sochaczew 2:5 PAF Płońsk
SSM Wisła Płock 1:2 MKS Mławianka Mława
UKS Białe Orły Warszawa 2:1 MKS Polonia Warszawa
UKS DRAGON (2001/2002) 3:1 MKS Makowianka Maków Maz.

Tabela ligowa

Nowe strony

Inne strony

UKS Dragon
zapraszamy do oglądania
i komentowania pod adresem:

http://uksdragon.pl

http://dragon2004.futbolowo.pl

Facebook --> kliknij zakładkę obok
na lewym marginesie

 

Logowanie

Regulamin Klubu

 

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „Dragon Bielany”

 

 

1.       DEFINICJE I OKREŚLENIA:

-         Klub – Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Bielany” z siedzibą na ul. Fontany 3, 01-835 Warszawa,

-         Zarząd – Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bielany”,

-         Członek – Członek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bielany”, który złożył deklarację członkowską oraz regularnie opłaca składki członkowskie,

-         Składka członkowska – miesięczna składka wszystkich członków Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bielany”,

-         Zawodnik – członek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dragon Bielany” reprezentujący klub i uczestniczący w zajęciach organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Bielany”.

2.       OPŁATY I ZASADY FINASOWANIA

2.1.     Klub finansowany jest przez:

-      Rodziców/opiekunów, których dzieci są zawodnikami klubu (składka członkowska),

-      jednostki terytorialne  poprzez dotacje i realizację zadań publicznych,

-      darowizny rzeczowe lub wpłaty finansowe przez sponsorów,

-      dochody z ofiarności publicznej.

2.2.     Składki członkowskie

-      wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Klub w drodze uchwały,

-      wysokość składki miesięcznej  - zgodnie z decyzją rodziców podjętą na Walnym Zebraniu Klubu - od maja 2016 r. wynosi 160,00 zł  (słownie: sto sześćdziesiąt zł), płatne w każdym miesiącu roku, z miesiącami wakacyjnymi włącznie,

-      w przypadku zaległości finansowych wobec Klubu, dziecko może zostać skreślone z listy  zawodników Klubu, decyzję o skreśleniu z listy podejmuje Zarząd Klubu,

-      nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia składki członkowskie,

-      składka członkowska nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym,

-      składkę członkowską należy uiszczać z góry najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca,

-      składki członkowskie zabezpieczają częściowo funkcjonowanie klubu (opłata za wynajem hal sportowych lub boisk, wynagrodzenie trenerów, realizacja programu szkoleniowego, księgowość, sprzęt sportowy, itp.),

-      w przypadku nie wniesienia w terminie opłaty członkowskiej, Klub zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika z grupy treningowej.

2.3.     Wszelkie wpłaty należy wpłacać na konto Klubu.

3.          FINANSOWANIE WYJAZDÓW NA ZAWODY, OBOZY SPORTOWE I ZGRUPOWANIA.

3.1.     Koszty związane z przejazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem na zawodach ponoszą rodzice/opiekunowie zawodników.

3.2.     Koszty przejazdu i zakwaterowania trenerów ponosi Klub lub rodzice/opiekunowie.

4.         WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH I ZAJĘCIACH SPORTOWYCH

4.1.     Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do udziału w zawodach podejmuje Trener zawodnika na podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania na zajęciach treningowych

4.2.     Zawodnik uczestniczący w zajęciach treningowych oraz zgłoszony do zawodów ma obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich.

4.3.     Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach , do których został zgłoszony.

4.4.     Zawodnik reprezentujący Klub zobowiązany jest do występowania w stroju klubowym.

4.5.     Zawodnicy i ich opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z preliminarzem zawodów na dany sezon, a następnie dostosować się do terminów zawodów.

4.6.     Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą pod opieką trenera. Odstępstwa od tej zasady muszą być zaakceptowane i uzgodnionez trenerem.

5.         WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH I ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH

5.1.     W okresie wakacji i ferii zimowych Klub organizuje (w miarę możliwości) obozy lub zgrupowania sportowe.

5.2.     O terminie i miejscu organizacji obozów i zgrupowań sportowych decyduje Zarząd Klubu na wniosek Trenerów.

5.3.     Uczestnictwo zawodników w obozach i zgrupowaniach sportowych jest obowiązkowe ze względów szkoleniowych.

5.4.     W szczególnych przypadkach Zarząd Klubu może zwolnić zawodnika z obowiązku uczestnictwa w obozie lub zgrupowaniu sportowym.

5.5.     Koszty uczestnictwa zawodnika na obozie treningowym lub w zgrupowaniu sportowym  pokrywają rodzice/opiekunowie.

6.         OBOWIĄZKI KLUBU

6.1.     Klub ma obowiązek zagwarantować miejsce na boiskach i/lub salach sportowych.

6.2.     Opiekę trenerską lub instruktorską zgodnie z obowiązującymi przepisami na boiskach i/lub salach sportowych oraz na zawodachi zgrupowaniach sportowych

7.         PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU:

7.1.     Członek Klubu ma prawo do:

-                    uczestnictwa w zajęciach i realizacji programu szkoleniowego,

-                    korzystania z opieki trenerskiej bądź instruktorskiej,

-                    korzystania z obiektów i sprzętu sportowego,

-     udziału w bezpośrednim przygotowaniu startowym do zawodów mistrzowskich ,turniejów i meczów towarzyskich w momencie uzyskania wyniku na poziomie umożliwiającym zakwalifikowanie się do ścisłej kadry Klubu

-     dofinansowania opłat klubowych, uczestnictwa w zawodach sportowych oraz obozach treningowych i zgrupowaniach.  Wysokość dofinansowaniazależna jest od wyników oraz bieżącej kondycji finansowej Klubu,

-     rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, co jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Klubie

7.2.      Członek Klubu ma obowiązek:

-                    przestrzegać obowiązującego Statutu i Regulaminu Klubu,

-     przestrzegać regulaminu boisk i/lub sal sportowych, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się na boiskach i/lub salach sportowych,

-     systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych wg ustalonego planu,

-     stawiać się na zajęciach punktualnie i regularnie na swoją grupę treningową,

-     posiadać ze sobą strój piłkarski, obuwie na boisko i/lub sale sportową,

-     każdy zawodnik zobowiązany jest do wykonania specjalistycznych badań lekarskich w Poradni Sportowo-Lekarskiej od 8 roku życia, dzieci poniżej 8 roku życia zobowiązane są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych na boiskach i/lub salach sportowych,

-     terminowego poddawania się badaniom lekarskim i przestrzegania zaleceń lekarza sportowego, zgłaszanie wszelkich dolegliwości,  kontuzji trenerowi niezwłocznie w wypadku ich wystąpienia,

-     systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie,

-     brać udział w zawodach oraz obozach treningowych organizowanych przez Klub,

-     godnie reprezentować barwy klubu, zachować postawę sportowca, szanować zasady uczciwej walki, szacunku dla przeciwnika.

7.3.     Udział zawodnika Klubu w zawodach piłki nożnej innych niż międzyszkolne na własną rękę jest możliwy tylko po wyrażeniu zgody przez koordynatora lub trenera odpowiedzialnego za danego zawodnika w innym przypadku zawodnik zostanie zawieszony.

  1. CZŁONKOWSTWO W KLUBIE USTAJE W PRZYPADKU:

8.1.     dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu i podjęciu przez Zarząd stosownej uchwały,

8.2.     Klub ma prawo do wypowiedzenia członkostwa ze  skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika zajęć niniejszego Regulaminu, Statutu Klubu lub norm współżycia społecznego. Wypowiedzenie musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8.3.     Zaistnienia okoliczności przewidzianych w Statucie Klubu.

  1.                POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

9.1.     wszelkie propozycje zmiany regulaminu będą ustalane podczas zebrania Zarządu i zostaną poddane do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Klubu,

9.2.     informacja o zmianie regulaminu zostanie podana do wiadomości poprzez umieszczenie w sposób czytelny na stronie internetowej Klubu,

9.3.     Rodzice/opiekunowie mają prawo wystąpić podczas Walnego Zgromadzenia Członków Klubu do Zarządu z prośbą o wyjaśnienie kwestii spornych bądź niejasnych,

9.4.     Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu,

Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.          

 

 

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 15

Kalendarium

21

05-2018

pon.

22

05-2018

wtorek

23

05-2018

środa

24

05-2018

czwartek

25

05-2018

piątek

26

05-2018

sobota

27

05-2018

niedziela

Partnerzy

 

 

 

Najnowsza galeria

Dragon - Makowianka
Ładowanie...

Losowa galeria

Dragon - Zwar
Ładowanie...

Kontakty

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 125, wczoraj: 153
ogółem: 2 453 575

statystyki szczegółowe

Unikalni użytkownicy

free counters

Od 11.09.2013 r.